Cách tính lưu lượng máy bơm chữa cháy – khối tích bể chữa cháy

CÁCH TÍNH LƯU LƯỢNG MÁY BƠM CHỮA CHÁY VÀ KHỐI TÍCH BỂ NƯỚC CHỮA CHÁY
Đối với công trình hạng D và E
he-thong-may-bom-chua-chay-saer-italy
 
Tính toán lưu lượng nước chữa cháy vách tường:
(Kiểm tra theo bảng 14, 15 TCVN 2622:1995)
– Số lượng họng tính toán: 02 họng chữa cháy đồng thời.
– Lưu lượng thiết kế mỗi họng :     2,5 l/s.
– Yêu cầu áp lực tại mỗi họng        :     2,5 at (06 m.c.n)
– Thể tích nước phục vụ chữa cháy và làm mát trong 3 giờ với lưu lượng 5l/s:                               
 Qvách tường = 2×2,5= 5 lít/s x3,6 = 18 m3/giờ.
Tính toán lưu lượng nước chữa cháy bên ngoài xưởng của hệ thống cấp nước chữa cháy:
– Lượng nước cho 01 đám cháy được tính toán theo bảng 13 TCVN 2622-1995.
– Số lượng đám cháy đồng thời         :    1
– Lưu lượng nước cho đám cháy        :    10 l/s
– Áp lực tại họng phun            :    ≥1 at (10  m.c.n)
                   Qngoài xưởng = 10 x 3,6 = 36 m3/giờ
Xác định lưu lượng bơm chữa cháy:
Lượng nước chữa cháy được sử dụng lớn nhất khi có đám cháy xảy ra bên trong nhà xưởng, lúc đó cả 03 hệ thống cấp nước đều hoạt động: vách tường + họng chữa cháy hỗ trợ bên ngoài nhà. Tổng lưu lượng nước chữa cháy lớn nhất khi đó là:
Q = Qvách tường + Qngoài xưởng  = 18 + 36 = 54 m3/giờ
 
Tính toán chiều cao cột áp và lựa chọn máy bơm :
1.1. Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường 
Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường của Công trình được thiết kế như sau:
– Mạng đường ống chữa cháy được sử dụng là ống thép tráng kẽm chịu áp lực các loại.
– Số họng nước chữa cháy cần dùng cho Công trình: Căn cứ điều 10. 14 TCVN 2622 – 1995 (Bảng 14): mỗi điểm cháy bất kỳ trong công trình phải có 2 lăng (họng) phun tới, lưu lượng của mỗi họng là 2,5 l/s.
*/ Các bước tính toán thuỷ lực hệ thống đường ống.
– Xác định lưu lượng và số lăng chữa cháy: Bảng 14 của TCVN 2622 – 1995.
– Lưu lượng nước chữa cháy trong nhà: QCCT = nl.ql
Trong đó: nl – số lượng lăng chữa cháy phun cùng một lúc.
                 ql – lưu lượng nước của một lăng.
 QCT1 = 2. 2,5 = 5 l/s.
•    Qngoài nhà = 20 l/s
+ Vậy lưu lượng cần thiết của hệ thống chữa cháy:  Q = 25 l/s
+ Các đoạn ống từ trạm bơm đến trục đứng d = 100mm; ống trục đứng thông tầng d = 100mm; ống ra họng nước chữa cháy có: d = 65mm; d = 50 mm.
+ Cột áp cần thiết của máy bơm là:
              HB = (Hđh +  Hl +Hw ) x1.2
*    Hl: Cột áp tự do cần thiết đầu lăng.
 Tra tại mục 6.19 TCVN 4513-1988. Ta được với ql=2,5 l/s ta có Hl= 21 m.c.n
*    Hđh: Độ cao đặt lăng cao nhất so với trục bơm: Hđh= 1.25 m.
*    Hw = Hd + Hc + Hv (Tổng tổn thất cột áp trên hệ thống chữa cháy).
   Hd  =  q2x L x A (tổn thất theo chiều dài đường ống)
 Với : q lưu lượng nước vận chuyển trên đoạn ống đó
      L chiều dài đường ống
      A Sức cản của đường ống 
 (Với D100 thì A=0.000267; D65 thì A= 0.002993)
Tra tại mục 6.15 bảng 14 TCVN 4513-1988.
Theo bản vẽ chiều dài các đường ống như sau:
D100 = 45m; D65 = 12m;
* Hd1=  q2 x L x A (tổn thất theo chiều dài trên đoạn đường ống D100)
    = 25 x 45 x 0,000627 = 0.7 (m)
* Hd2 =  q22 x L x A (tổn thất theo chiều dài trên đoạn đường ống D65)
    = 25 x 12 x 0.002993= 0.89 (m)
  Hd  =  Hd1 + Hd2 = 0.7+0.89= 1.6 (m) 
*    Hc  = Hd x 20% = 1.6 x 20% = 0.32 (m) tổn thất cục bộ trên mạng đường ống (được lấy bằng 20% Hd ).
Hv  = Hvan = S.qct2 (tổn thất qua cụm van kiểm tra)               
    S – Hệ số đặc tính của van, đối với van BC – 100 thì S = 0,00302. 
(Tra bảng 7 TCVN 7336 -2003)
qct – lưu lượng nước cần thiết, qct = 35 l/s.
Hv = 0,00302×322 = 3.09(m).
 Hw = Hd + Hc + Hv  = 1.6+0.32+3=5.02 (m) lấy 5 (m)
           Cột áp cần thiết của máy bơm:
     Hb = (Hđh +  Hl +Hw ) x1.2
          = (1.25 + 21 + 5) X1,15 =   31.3 (m) lấy tròn 31.3 M.C.N
Vậy công suất của bơm là: Q=54m3/h – H=31.3mcn 
 
Tính thể tích bể nước: 
Vcc= Qnnx3 giờ + Qvt*3 giờ = 18*3+36*3 = 162 m3
Vậy khối tích bể nước chữa cháy là: 162 m3
Cách tính lưu lượng bơm chữa cháy
Cách tính lưu lượng bơm chữa cháy
Bài viết sau E&C Thái Bình Dương sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn tính toán lưu lượng máy bơm đối với công trình hạng cháy cao có lắp đặt sprinkler. 

Post Comment