STT Tên, số, trích yếu văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng  1 Luật Phòng cháy và Chữa cháy Quốc hội 29/06/2001 04/10/2001 Còn hiệu lực 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy năm 2013 Quốc hội 22/11/2013 01/07/2013…