Nạp bình cứu hỏa

Nạp các loại bình khí Co2: MT3, MT5, MT24,…..

Nạp các loại bình bột: Mfz4, Mfzl4, Mfz8…

HOTLINE 0965.929.114